အိမ္မွာ လုံးဝမထားသင့္၊…မလုပ္သင့္တဲ့ ဘုနး္ကံနိမ့္ေစေသာ အခ်က္ (၄) ခ်က္

အ ရာ ရာ တိုင္း၊ ပစၥည္းတိုင္းမွာ စြမး္အင္ေတြရွိေနပါတယ္။ သင့္အိမ္မွာရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြထဲမွာ သင့္အိမ္ကို လာဘ္တိတ္ေစသလို၊ သင့္ကိုလည္း ဘုန္းကံနိမ့္ေစတဲ့ ပစၥည္းေတြရွိပါတယ္။ ဘာေတြလဲဆိုတာကိုေတာ့ၾကည့္လိုက္ပါေနာ္။ (၁) ရွုပ္ပြေနျခင္း သင့္အိမ္ကို ရွုပ္ပြညစ္ပတ္ေနေအာင္ထားတာ၊ အမိိွုက္ေတြ၊ ဖုန္ေတြမရွင္းတာ၊ ပင့္ကူမၽွင္ေတြမရွင္းတာ၊ ပန္းကန္ေတြမေဆးပဲ ပုံထားတာမ်ိဳး၊ အဝတ္အစားေတြလညး္ ေသခ်ာမေခါက္ပဲ ျပန႔္က်ဲရွုပ္ပြေနတာမ်ိဳးေတြ၊ ပစၥည္းေတြက သူ႔ေနရာနဲ႔သူရွိမေနပဲ ရွုပ္ပြညစ္ပတ္ေနတာမ်ိဳးေတြက သင့္အိမ္ကို လာဘ္တိတ္ေစသလို၊ ဘုနး္ကံနိမ့္ေစပါတယ္။ (၂) အနံ့အသက္ဆိုးျခင္း သင့္အိမ္ကေလထုကလည္း သင့္အေပၚကို အမ်ားႀကီးသက္ေရာက္နိုင္ပါတယ္။ သင့္အိမ္မွာ အနံ့အသက္ေတြမေကာင္းတာ၊ အဝတ္အစားမွိုေစာ္ေတြနံေနတာ ဒါမွမဟုတ္ အမွိုက္နံ့ေတြနဲ႔ တျခားမေကာင္းတဲ့အနံ့ေတြအားလုံးဟာ သင့္အိမ္ကို လာဘ္တိတ္ေစၿပီး ဘုန္းကံနိမ့္ေစတာေၾကာင့္ သင့္အိမ္ျပတင္းေပါက္ေတြကို ဖြင့္ၿပီး ေလေကာင္းေလသန႔္ ရေအာင္လုပ္တာ၊ အေမႊးနံ့ေတြ ျဖန္းေပးတာမ်ိဳးေတြကို အျမဲတမ္း လုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ (၃) […]