ေဗဒင္ယၾတာ

အခက္ႀကံဳတိုင္း ၾကည့္ဖုိ႔ (၇) ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ 2019 တစ္ႏွစ္လံုးစာ ေဟာစာတမ္းႏွင့္ ယၾတာ

ေဗဒင္ယၾတာ

လူတစ္ေယာက္၏ နာမည္ကို သိရံုျဖင့္ ထိုလူ၏ စိတ္ဓါတ္ကို သိနိုင္ေအာင္ တြက္နည္း…

ေဗဒင္ယၾတာ

မည္သည္႔လမဆို ၂၁ .၂၂ .၂၃. ၂၄ .၂၅ .၂၆ .၂၇ .၂၈ .၂၉ .၃၀.၃၁ ရက္ေမြးသူမ်ား အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အတြင္း ေဟာကိန္းမ်ား