ေဗဒင္ယၾတာ

လာဘ္ပြင့္ေစရန္ မိမိရရန္႐ွိေသာ ေငြမ်ားျပန္ရရန္ /မိမိ ေပးရန္႐ွိေသာ ေႂကြးမ်ားေပးႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ အစီအရင္ ျပဳလုပ္ပါ

ေဗဒင္ယၾတာ

ေမြးနံအလုိက္ အသက္အရြယ္အလုိက္ ကံဇာတာ နိမ့္ပါးတတ္ခ်ိန္ေတြကို အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္ဖို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္

ေဗဒင္ယၾတာ

မိမိ ဘာဖြားလဲ ဆိုတာလည္း သိႏိုင္မယ္.။ မိမိေဗဒင္ကိုလည္း မိမိကိုယ္တိုင္ တြက္ၾကည့္ႏိုင္မယ္