” သရဏဂုဏ္တည္ျခင္း၏ အကိ်ဳး နွင့္ သရဏဂံု (၃) ပါးကို အျမဲမပ်က္ရြတ္ဆိုေနေသာ ပုဂၢိဴလ္သည္ ေအာက္ပါ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရွိနိုင္ပါသည္ “

သရဏဂံုတည္ျခင္း၏အက်ိဳး

သရဏဂံုသံုးပါးကို အျမဲမပ်က္ရြတ္ဆိုပြားမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေအာက္ပါ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။

၁။ ဒိ သာသု ပူဇိေတာ ေဟာမိ။

သြားေလရာ အရပ္တိုင္း၌ေလးစားျမတ္ႏိုးျခင္းခံရမည္။

၂ ။ တိကၡပေညာ။

ဉာဏ္အလြန္ထက္ျမက္မည္။

၃။ သေဗၺ ေဒဝါႏုဝတၱႏၲိ။

နတ္တို႔၏ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းခံရမည္။

၄။ အမိတေဘာဂံ လဘာမဟံ။

စီးပြားေရး အဆင္ေျပမည္။

၅။ သုဝဏၰဝေဏၰာ သဗၺတၳ။

ျဖစ္ေလရာဘဝတိုင္း၌ ရုပ္အဆင္းအလြန္လွပမည္။

၆။ ပဋိကေႏၲာ ဘဝါမဟံ။

ျဖစ္ေလရာ ဘဝတိုင္း၌ လူခ်စ္လူခင္ အလြန္ေပါမည္။

၇။ မိတၱာနံ အစေလာ ေဟာမိ။

ျဖစ္ေလရာဘဝတိုင္း၌ မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းခိုင္ျမဲမည္။

၈။ ယေသာ အဗၻဳဂၢေတာ မမံ။

ျဖစ္ေလရာ ဘဝတိုင္း၌ လူအမ်ား၏ ေလးစားျခင္းခံရမည္။ ေကာင္းေသာစကားမ်ားကိုသာေျပာၾကမည္။

ေကာင္းသတင္းမ်ားသာေက်ာေဇာလိမ့္မည္ဟု တိသရဏမေထရ္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္က ေဟာၾကားခဲ့သည္။

ဒီဃနိကာယ္(ႏွာ-၃၃၂) သံယုတၱနိကာယ္(ႏွာ-၃၄၁) တို႔၌ လာေသာ သရဏံ၏အက်ိဳးတရားမ်ားမွာ –

၁။ ယခုပစၥဳပၸန္ဘဝ၌ က်ေရာက္ဆဲ က်ေရာက္လတၱံ႕ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားရွိျခင္း၊ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း၊ ထိတ္လန္႔ျခင္

း၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္ဆင္းရဲျခင္း၊ အပါယ္ေလးပါးသို႔ လားေရာက္ရျခင္းစသည္ တို႔ကို တားျမစ္ဖ်က္ဆီးေပးတတ္၏။

၂။ေနာင္ဘဝ နတ္ျပည္သို႔ ေရာက္သည့္အခါတြင္လည္း သရဏဂံု တည္ေသာနတ္သည္ သရဏဂံု မတည္ေသာ နတ္ထက္အသက္ရွည္ျခင္း၊

အဆင္းလွျခင္း

အေႁခြအရံေပါမ်ားျခင္း၊

အပူေဇာ္ခံရျခင္း

ထက္ျမက္ေသာ ဉာဏ္ပညာရွိျခင္း၊

မႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေသာ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကိုရရွိျခင္း၊

ေရႊအဆင္းႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိျခင္း၊

ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္မႈကို ရရွိျခင္း၊

ေက်ာ္ေစာထင္ရွားျခင္း၊

အစိုးရျခင္း၊

နတ္တို႔၏ အာရံုငါးပါးတြင္ သာလြန္ျခင္း၊

မိမိ၏အလိုကို အျခားေသာ နတ္မ်ားကလိုက္ေလ်ာၾကရျခင္း၊

မိမိ၏ အေဆြခင္ပြန္းမ်ားကို မည္သူကမွ် ပ်က္စီးေအာင္မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ အက်ိဳးတရားတို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုႏိုင္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ … အလြန္အလုပ္မ်ား၍ တရားအားထုတ္ရန္အတြက္ အခ်ိန္မရေသာသူမ်ားသည္ သရဏဂုံသံုးပါးကုိ အျမဲမျပတ္ ရြတ္ ဆုိပြားမ်ားသင့္ပါသည္။

ထုိသုိ႔ ရြတ္ဆုိပြားမ်ားရျခင္း အက်ိဳးေၾကာင့္ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ၿပဳၾကရပါမည္။

သံသရာ၌ က်င္လည္ရလွ်င္လည္း ေဖၚျပခ့ဲေသာအက်ဳိးတရားမ်ားကို ရရွိပါလိမ့္မည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သရဏဂုံ သံုးပါးကို သတိရတုိင္း အမွတ္ရတိုင္း စိတ္ထဲမွာ ရြတ္ဆိုပြားမ်ားၾကပါဟု တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။

source မူရင္း