” အစြမ္းထက္လွတဲ့ ေမတၱသုတ္ ကို နည္းစနစ္ မွန္ကန္စြာ ရြတ္ဆိုနည္း (ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း မွတ္ယူထားသင့္ပါတယ္) “

“ေမတၱာသုတ္ရြတ္ပံု နည္းစနစ္”

တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္သက္ ၆

တနလၤာၿဂိဳလ္သက္ ၁၅

အဂၤါၿဂိဳလ္သက္ ၈

ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္သက္ ၁၇

စေနၿဂိဳလ္သက္ ၁၀

ၾကာသပေတးၿဂိဳလ္သက္ ၁၉

ရာဟုၿဂိဳလ္သက္ ၁၂

ေသာၾကာၿဂိ္လ္သက္ ၂၁

စုစုေပါင္းၿဂိဳလ္သက္ ၁၀၈

၁။ တနဂၤေႏြေန႔မွာ စရြတ္လွွ်င္ မရြတ္မွီ-

“တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအားလံုး၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္၌ ႐ွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလံုး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္းၿငိမ္းၾကပါေစ၊ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ”……ဟူ၍ စတင္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၆ ေခါက္ စၿပီးရြတ္ပါ၊ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၂။ တနလၤာေန႔မွာ စရြတ္လွွ်င္ မရြတ္မွီ-

“တနလၤာျဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ တနလၤာသားသမီးမ်ားအားလံုး ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊အေ႐ွ႕အရပ္၌႐ွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလံုး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း

ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”….ဟူ၍ စတင္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၅ ေခါက္ စၿပီးရြတ္ပါၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၃။ အဂၤါေန႔မွာ စရြတ္လွွ်င္ မရြတ္မွီ-

“အဂၤါျဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ အဂၤါသားသမီးမ်ားအားလံုး ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊အေ႐ွ႕ေတာင္အရပ္၌႐ွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလံုး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ”….ဟူ၍ စတင္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၈ ေခါက္ စၿပီးရြတ္ပါ၊ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၄။ ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္အာရံုတက္မွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ မထိုးမီ- စရြတ္လွွ်င္ မရြတ္မွီ-

“ဗုဒၶဟူးျဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ဗုဒၶဟူး သားသမီးမ်ားအားလံုး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊ ေတာင္အရပ္၌႐ွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလံုး၊ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”….ဟူ၍ စတင္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၇ ေခါက္ စၿပီးရြတ္ပါ၊ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၅။ ရာဟုၿဂိဳလ္အတြက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ ည ၁၂ နာရီအတြင္း၊ စရြတ္လွွ်င္ မရြတ္မွီ-

“ရာဟုျဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ရာဟု သားသမီးမ်ားအားလံုး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊ အေနာက္ေျမာက္အရပ္၌ ႐ွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလံုး၊ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”….ဟူ၍ စတင္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၂ ေခါက္ စၿပီးရြတ္ပါ၊ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၆။ ၾကာသပေတးေန႔မွာ စရြတ္လွွ်င္ မရြတ္မွီ- “ၾကာသပေတးျဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ားအားလံုး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊

အေနာက္အရပ္၌ ႐ွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလံုး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းၾကပါေစ”….ဟူ၍ စတင္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၉ ေခါက္ စၿပီးရြတ္ပါၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၇။ ေသာၾကာေန႔မွာ စရြတ္လွွ်င္ မရြတ္မွီ-

“ေသာၾကာျဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ ေသာၾကာ သားသမီးမ်ားအားလံုး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊ ေျမာက္အရပ္၌႐ွိေသာ အာကာသစိုး၊ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုး နတ္မ်ားအားလံုး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”….ဟူ၍ စတင္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွေမတၱာသုတ္ကို ၂၁ ေခါက္ စၿပီးရြတ္ပါၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

၈။ စေန႔မွာ စရြတ္လွွ်င္ မရြတ္မွီ-

“စေနျဂိဳလ္မင္းႀကီးႏွင့္တကြ စေန သားသမီးမ်ားအားလံုး၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ေစာင့္နတ္မ်ားအားလံုး၊ အေနာက္ေတာင္အရပ္၌႐ွိေသာ အာကာသစိုး၊ ရကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုးနတ္မ်ားအားလံုး၊ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ.. ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ေဒါသခပ္သိမ္း ၿငိမ္းၾကပါေစ၊ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ”….ဟူ၍ စတင္ ရြတ္ဆိုၿပီးမွ ေမတၱာသုတ္ကို ၁၀ေခါက္ စၿပီးရြတ္ပါ၊ၿပီးလွ်င္ သာဓု ၃ ႀကိမ္ေခၚဆိုပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။

၁။ ႀကိဳက္ရာေန႔မွာ အထက္ပါအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ေန႔၏ ၿဂိဳလ္သက္အတိုင္း စတင္ရြတ္ဆိုႏိူင္ပါသည္။

၂။ တစ္ေန႔ျခင္းလည္း ရြတ္ႏိူင္ပါသည္။

၃။ တစ္ေန႔တည္း ၿဂိဳလ္သက္စံုေအာင္ ရြတ္ဆိုႏိူင္ပါကလည္း စသည့္ေန႔၊ စသည့္ၿဂိဳလ္မွ ဆံုးေအာင္၊ ၁၀၈ ေခါက္ျပည့္ေအာင္ ရြတ္ဆိုႏိူင္ပါသည္။

၄။ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာေတာ့ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ မထိုးမီ ဗုဒၶဟူးေန႔အတြက္ အၿပီးရြတ္၍၊ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရာဟူၿဂိဳ္လ္အတြက္ ရြတ္ေပးရပါမည္။

၅။ ရန္ျဖစ္စရာကိစၥမ်ား၊ စကားအေျခအတင္ ေျပာရျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး အစမ္းသပ္ ခံရပါလိမ့္မည္၊

၆။ ေမတၱာျဖင့္ သီးခံၿပီး ေ႐ွာင္႐ွားေပးျခင္း၊ ျပန္မေျပာျခင္းျဖင့္ ရန္ကိုေ႐ွာင္ရပါမည္။

၇။ ၿပိဳင္လာလွ်င္ အရံႈးေပးျခင္း နည္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရပါမည္၊

၈။ ဤေမတၱာက်င့္စဥ္မွာ အစမ္းသပ္ ခံရၿပီးမွသာလွ်င္ အဆင့္ တက္မည္ျဖစ္၍ သတိထားၿပီး ရန္ကိုေ႐ွာင္ေပးပါ။

၉။ ရ႐ွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ာမွာ-

(၁) ေမတၱာသုတ္္ ရြတ္ဆိုမည့္ ေ႐ွ႕တည့္တည့္တြင္ ေသာက္္ေရထား၍ ေမာသည့္အခါ ထိုေရကိုေသာကျ္ခင္းျဖင့္ မည္သည့္ေဘး ပေယာဂေရာဂါဆိုးမ်ား မက်ေရာက္ႏိူင္ေတာ့ပါ။

(၁) ၄၅ ရက္ အတြင္းမွာပင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား စတင္ေပၚေပါက္တတ္ပါသည္။

(၂) ဆက္လက္ က်င့္ၾကံႏိူင္ပါက ၃ ႏွစ္အတြင္း ယခုဘဝ တစ္သက္စာအတြက္ စားဝတ္ေနေရးကိစၥမ်ားအတြက္ မပူမပင္ မေၾကာင့္မၾကမေတာင့္တရဘဲ အားလံုးျပည့္စံုၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

(၃) ရြတ္ဆဲကာလ တစ္ေန႔ေန႔ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ရြတ္ဆို၍ အလြန္ေကာင္းမြန္လာၿပီး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာ၍ စတုတၱစ်ာန္အဆင့္ကိုပင္ရ႐ွိႏိူင္ပါသည္။

(၄) ထိုမွတစ္ဆင့္ ဝိပႆနာကူး၍အားထုတ္ခဲ့ပါက လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာတရားထူးတရားျမတ္ကို ေသခ်ာေပါက္ ရ႐ွိႏိူင္ပါသည္။

Panna Bala

ပညာဗလရာမေတာရ၊

တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဖိုလ္ဉာဏ္ေတာင္စခန္း

===================

“မတေ်တာသုတျရှတျပုံ နညျးစနစျ”

တနငျ်ဂနှဂွေိုလျသကျ ၆

တနငျ်လာဂွိုလျသကျ ၁၅

အငျ်ဂါဂွိုလျသကျ ၈

ဗုဒ်ဓဟူးဂွိုလျသကျ ၁၇

စနဂွေိုလျသကျ ၁၀

ကွာသပတေးဂွိုလျသကျ ၁၉

ရာဟုဂွိုလျသကျ ၁၂

သောကွာဂွိျလျသကျ ၂၁

စုစုပေါငျးဂွိုလျသကျ ၁၀၈

၁။ တနငျ်ဂနှနေေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–

“တနငျ်ဂနှဂွေိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှတနငျ်ဂနှသေားသမီးမြားအားလုံး၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊အရှေ့မွောကျအရပျ၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျးငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျးငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျးငွိမျးကွပါစေ၊နှလုံးစိတျဝမျးအေးခမြျးကွပါစေ”……ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၆ ခေါကျ စပွီးရှတျပါ၊ပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။

၂။ တနငျ်လာနေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–

“တနငျ်လာဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ တနငျ်လာသားသမီးမြားအားလုံး ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊အရှေ့အရပျ၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျး

အေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၁၅ ခေါကျ စပွီးရှတျပါပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။

၃။ အငျ်ဂါနေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–

“အငျ်ဂါဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ အငျ်ဂါသားသမီးမြားအားလုံး ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊အရှေ့တောငျအရပျ၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျးအေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၈ ခေါကျ စပွီးရှတျပါ၊ပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။

၄။ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ နံနကျအာရုံတကျမှ နေ့လညျ ၁၂ နာရီ မထိုးမီ- စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–

“ဗုဒ်ဓဟူးဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ ဗုဒ်ဓဟူး သားသမီးမြားအားလုံး၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊ တောငျအရပျ၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျး အေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၁၇ ခေါကျ စပွီးရှတျပါ၊ပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။

၅။ ရာဟုဂွိုလျအတှကျ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့ နေ့လညျ ၁၂ နာရီမှ ည ၁၂ နာရီအတှငျး၊ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–

“ရာဟုဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ ရာဟု သားသမီးမြားအားလုံး၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊ အနောကျမွောကျအရပျ၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျး အေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၁၂ ခေါကျ စပွီးရှတျပါ၊ပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။

၆။ ကွာသပတေးနေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ– “ကွာသပတေးဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ ကွာသပတေး သားသမီးမြားအားလုံး၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊

အနောကျအရပျ၌ ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျးအေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၁၉ ခေါကျ စပွီးရှတျပါပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။

၇။ သောကွာနေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–

“သောကွာဂွိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ သောကွာ သားသမီးမြားအားလုံး၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊ မွောကျအရပျ၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုး နတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျး အေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှမတေ်တာသုတျကို ၂၁ ခေါကျ စပွီးရှတျပါပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။

၈။ စနေ့မှာ စရှတျလြှှငျ မရှတျမှီ–

“စနဂွေိုလျမငျးကွီးနှငျ့တကှ စနေ သားသမီးမြားအားလုံး၊ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျစောငျ့နတျမြားအားလုံး၊ အနောကျတောငျအရပျ၌ရှိသော အာကာသစိုး၊ ရက်ခစိုး၊ ဘုမ်မစိုးနတျမြားအားလုံး၊ ဘေးရနျခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ.. ဆငျးရဲခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ ဒေါသခပျသိမျး ငွိမျးကွပါစေ၊ နှလုံးစိတျဝမျး အေးခမြျးကွပါစေ”….ဟူ၍ စတငျ ရှတျဆိုပွီးမှ မတေ်တာသုတျကို ၁ဝခေါကျ စပွီးရှတျပါ၊ပွီးလြှငျ သာဓု ၃ ကွိမျခေါျဆိုပါ။

မှတျခကြျ။ ။

၁။ ကွိုကျရာနေ့မှာ အထကျပါအတိုငျး သကျဆိုငျရာ နေ့၏ ဂွိုလျသကျအတိုငျး စတငျရှတျဆိုနိူငျပါသညျ။

၂။ တစျနေ့ခွငျးလညျး ရှတျနိူငျပါသညျ။

၃။ တစျနေ့တညျး ဂွိုလျသကျစုံအောငျ ရှတျဆိုနိူငျပါကလညျး စသညျ့နေ့၊ စသညျ့ဂွိုလျမှ ဆုံးအောငျ၊ ၁၀၈ ခေါကျပွညျ့အောငျ ရှတျဆိုနိူငျပါသညျ။

၄။ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့မှာတော့ နေ့လညျ ၁၂ နာရီ မထိုးမီ ဗုဒ်ဓဟူးနေ့အတှကျ အပွီးရှတျ၍၊ နေ့လညျ ၁၂ နာရီ နောကျပိုငျးမှာ ရာဟူဂွိုျလျအတှကျ ရှတျပေးရပါမညျ။

၅။ ရနျဖွစျစရာကိစ်စမြား၊ စကားအခွအေတငျ ပွောရခွငျးမြား ပေါျပေါကျလာပွီး အစမျးသပျ ခံရပါလိမျ့မညျ၊

၆။ မတေ်တာဖွငျ့ သီးခံပွီး ရှောငျရှားပေးခွငျး၊ ပွနျမပွောခွငျးဖွငျ့ ရနျကိုရှောငျရပါမညျ။

၇။ ပွိုငျလာလြှငျ အရှုံးပေးခွငျး နညျးကိုသာ ရှေးခယြျရပါမညျ၊

၈။ ဤမတေ်တာကငြ့ျစဉျမှာ အစမျးသပျ ခံရပွီးမှသာလြှငျ အဆငျ့ တကျမညျဖွစျ၍ သတိထားပွီး ရနျကိုရှောငျပေးပါ။

၉။ ရရှိလာမညျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြာမှာ–

(၁) မတေ်တာသုတျျ ရှတျဆိုမညျ့ ရှေ့တညျ့တညျ့တှငျ သောကျျရထေား၍ မောသညျ့အခါ ထိုရကေိုသောကျွခငျးဖွငျ့ မညျသညျ့ဘေး ပယောဂရောဂါဆိုးမြား မကရြောကျနိူငျတော့ပါ။

(၁) ၄၅ ရကျ အတှငျးမှာပငျ အလုပျအကိုငျ အခှငျ့အလမျးမြား စတငျပေါျပေါကျတတျပါသညျ။

(၂) ဆကျလကျ ကငြ့ျကွံနိူငျပါက ၃ နှစျအတှငျး ယခုဘဝ တစျသကျစာအတှကျ စားဝတျနရေေးကိစ်စမြားအတှကျ မပူမပငျ မကွောငျ့မကွမတောငျ့တရဘဲ အားလုံးပွညျ့စုံပွီးဖွစျပါလိမျ့မညျ။

(၃) ရှတျဆဲကာလ တစျနေ့နေ့ တစျခြိနျခြိနျတှငျ ရှတျဆို၍ အလှနျကောငျးမှနျလာပွီး စိတျ၏ခမြျးသာခွငျး ကိုယျ၏ခမြျးသာခွငျးမြားဖွစျပေါျလာ၍ စတုတ်တစြာနျအဆငျ့ကိုပငျရရှိနိူငျပါသညျ။

(၄) ထိုမှတစျဆငျ့ ဝိပဿနာကူး၍အားထုတျခဲ့ပါက လှယျကူလငြျမွနျစှာတရားထူးတရားမွတျကို သခြောပေါကျ ရရှိနိူငျပါသညျ။

Panna Bala

ပညာဗလရာမတောရ၊

တိုကျကွီးမွို့နယျ၊ ဖိုလျဉာဏျတောငျစခနျး