သားအိမ္အတြင္းအလုံးအက်ိတ္ အတြက္ေဆးနည္း…!

#သားအိမ္အတြင္းအလုံးအက်ိတ္

(ေဆးၿမီးတို)

*မသိေသးသူမ်ားအတြက္ပါ

*သားအိမ္အတြင္းအက်ိတ္ျဖစ္လၽွင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆးစပ္ရပါမည္။

၁။ တပင္တိုင္ျမနန္းဥ ၅ က်ပ္သား

၂။ ရွားေစာင္းလက္ပတ္၂၅ က်ပ္သား

၃။ထန္းလ်က္ ၁၀ က်ပ္သား

၄။ ေရ ၂၅ က်ပ္သား

တို႔ကိုေရာ၍ မီးေႏြးေႏြးျဖင့္ပ်စ္ေအာင္က်ိဳ ။ အေအးခံ။ဟင္းစားဇြန္းျဖင့္ တဇြန္း တရက္(၂)ႀကိမ္ေသာက္ပါ။

တလခန႔္ ေသာက္ရမည္။

တပင္တိုင္ျမနန္းအရြက္ျဖင့္အနာမ်ား အေပၚကပ္ထားပါက အက်က္ျမန္။

အသားႏုတက္ျမန္ပါသည္။

ေမတၱာျဖင့္…

TKW (15 Dec 2016 )

CREDIT_တိုင္းရင္းေဆးၿမီးတို

Unicodeျဖင့္ဖတ္ရန္

#သားအိမ္အၾတင္းအလုံးအက္ိတ္

(ေဆး်မီးတို)

*မသိေသးသူမ္ားအၾတကၸါ

*သားအိမ္အၾတင္းအက္ိတ္်ဖစႅ္ြင္ ေအာကၸါအတိုင္း ေဆးစပ္ရပါမၫ္။

၁။ တပငၲိဳင္်မနႏ္းဥ ၅ က္ပ္သား

၂။ ရြားေစာင္းလကၸတ္၂၅ က္ပ္သား

၃။ထႏ္းလ္က္ ၁၀ က္ပ္သား

၄။ ေရ ၂၅ က္ပ္သား

တို႔ကိုေရာ၍ မီးေျနးေျနး်ဖင့္ပ္စ္ေအာငၠ္ိဳ ။ ေအအးခံ။ဟင္းစားျဇႏ္း်ဖင့္ တျဇႏ္း တရက္(၂)်ကိမ္ေသာကၸါ။

တလခႏ့္ ေသာက္ရမၫ္။

တပငၲိဳင္်မနႏ္းအျရက္်ဖင့္အနာမ္ား ေအပၚကပၴားပါက အက္က္်မႏ္။

အသားႏုတက္်မႏၸါသၫ္။

ေမတၱာ်ဖင့္…

TKW (15 Dec 2016 )

CREDIT_တိုင္းရင္းေဆး်မီးတို