မိမိ အသက္ၾကီးသြားတဲ့ အခ်ိန္မွာ အိုဇာတာ ေကာင္းမွာလား၊ မေကာင္းဘူးလား အလြယ္ၾကည့္နည္း

မိမိ လက္မ ဘယ္ညာ အတြင္းဖက္ အလယ္အရစ္ဟာ စပါးေစ့လို ေသးခ်ြန္ျပီး ပိတ္ေနရင္ အိုဇာတာ ေကာင္းပါတယ္။

မိမိ ရွာသည္ျဖစ္ေစ သူတစ္ပါးကူညီသည္ ျဖစ္ေစ ျပည္႕စုံျပီး မပူပင္ရပါ။

စပါးေစ့ပုုံ မျဖစ္ပဲ ဟေနရင္ မ်ဥ္းျပိဳင္ျဖစ္ေနရင္ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမဟူ မိမိက ရွာ သူမ်ားကသံုး က္ုိယ့္မွာ မရွိရင္ သူမ်ားက လာမေပးတဲ့ ကံမ်ိဳးပါ

source မူရင္းေရးသားသူ